Účtovanie a právne aspekty

Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (S.R.O.) je bežnou praxou, ktorá umožňuje spoločníkom zmeniť vlastníctvo podielov v spoločnosti. Tento proces však zahŕňa nielen právne, ale aj účtovné aspekty.

Právny rámec prevodu obchodného podielu

Zmluva o prevode obchodného podielu

Prevod sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy medzi prevodcom ( predávajúcim) a nadobúdateľom (kupujúcim).

Súhlas valného zhromaždenia

V niektorých prípadoch je potrebný súhlas valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom podielu.

Zápis zmeny do obchodného registra

Prevod nadobúda účinnosť až po zápise do obchodného registra, ktorý je potrebné iniciovať po uzatvorení zmluvy.

prepis

Ako prebieha účtovanie prevodu obchodného podielu ?

Účtovanie prevodu obchodného podielu závisí od viacerých faktorov, ako sú cena prevodu, hodnota podielu a daň.

Účtovanie u predávajúceho (prevodcu)

Účtovanie výnosu

Predávajúci účtuje predaj obchodného podielu ako výnos z predaja dlhodobého finančného majetku.

Odúčtovanie pôvodnej hodnoty

Pôvodná hodnota obchodného podielu sa odúčtuje z účtu dlhodobého finančného majetku.

Zisk alebo strata z predaja

Rozdiel medzi predajnou cenou a účtovnou hodnotou obchodného podielu predstavuje zisk alebo stratu z predaja, ktorá sa zaúčtuje do výnosov alebo nákladov.

dohoda

Účtovanie u kupujúceho (nadobúdateľa)

Nadobudnutie obchodného podielu

Kupujúci účtuje nadobudnutý obchodný podiel ako dlhodobý finančný majetok, a to v cene obstarania (kúpna cena).

Dodatočné náklady

Všetky náklady spojené s nadobudnutím obchodného podielu, ako sú právne poplatky a notárske poplatky, sa pripočítajú k obstarávacej cene a účtujú sa ako súčasť dlhodobého finančného majetku.

Prevod obchodného podielu má aj daňové dôsledky, ktoré je potrebné zohľadniť:

Daň z príjmu

Je zisk z predaja obchodného podielu je predmetom dane z príjmu. Predávajúci musí zohľadniť tento zisk vo svojom daňovom priznaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Je prevod obchodného podielu nie je predmetom DPH, pretože ide o predaj účasti na spoločnosti.

Ak potrebujete odbornú pomoc pri prevode obchodného podielu a jeho účtovaní, neváhajte nás kontaktovať na stránke ezmluva.sk pre ďalšie informácie a konzultácie.

0 komentářů: „Účtovanie a právne aspekty“