Pri financiách by sme mali byť veľmi opatrní a dbať na literu zákona

Počas života sa človek dostane do rozličných situácií, a tie musí vyriešiť. Nie každá je príjemná či s dobrým koncom, no treba byť v každom prípade pripravený, vedieť sa brániť a byť aj krytý v medziach zákona. Na tento prípad myslí aj zákon a poskytuje možnosť uzavrieť dohodu o zrážkach podľa danej situácie. Vzťahy v súkromnom živote sú zložité, to isté platí aj o pracovno-právnych vzťahoch, pretože sa niekedy dostávame do finančnej núdze a požičať si je jediné možné riešenie. Nie je to nič nezvyčajné, treba však myslieť na to, aby Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov Ezmluva dohoda prebehla podľa pravidiel a k spokojnosti oboch strán. Na tieto účely sa uzatvárajú dohody napríklad o zrážkach zo mzdy alebo iného príjmu.

Podpisom sa zaväzujeme plniť záväzky

Dohoda o dlhovaní a vrátení peňazí musí spĺňať všetky náležitosti, bez ktorých by inak nebola platná. Uzatvára sa „Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov“, v ktorej je nutné uviesť meno a priezvisko oboch účastníkov dohody, ich bydlisko, dátumy narodenia spolu s rodnými číslami a štátnu príslušnosť. Jeden z nich je veriteľ a druhý dlžník, ale každý z nich je účastník dohody, uzatvárajú Dohodu o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v príslušnom zmysle zákon OZ a platiť budú uvedené podmienky. V podmienkach je nutné uviesť dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke, výšku finančnej čiastky aj slovom, počet splátok a ich výška aj slovom, deň splatnosti v mesiaci a spôsob prevodu peňazí, číslo účtu v banke a výška celkovej dlžnej sumy. V prípade, že dlžník nie je schopný splatiť záväzok do daného dátumu, nastavia sa výšky mesačných zrážok zo mzdy či iných príjmov.

Dodržať termín splátok je základ

Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma účastníkmi, pričom dlžník dostane jeden rovnopis a veriteľ 2 rovnopisy. Dôležité je uviesť aj skutočnosť, že dohoda bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, bez nátlaku či v tiesni. Obsahu všetci zúčastnení dobre porozumeli a aj vlastnoručne podpísali. Uvedie sa miesto podpisu, dátum a podpis oboch strán uzatvárajúcich dohodu.

0 komentářů: „Pri financiách by sme mali byť veľmi opatrní a dbať na literu zákona“